Projecte

La conca Mediterrània es caracteritza per boscos no gestionats sota una vulnerabilitat creixent als incendis forestals a causa del canvi climàtic. Uns pocs incendis són responsables d’una gran superfície cremada, als quals són incapaços de fer front els mitjans d’extinció (tot i les grans inversions) i suposen un risc cada cop més gran per a la societat. Els especialistes matisen que “l’extinció és la resposta, però no la solució”, i que aquesta darrera passa per la gestió sostenible dels boscos i dels paisatges forestals.

La ramaderia extensiva és una pràctica tradicional que aporta importants beneficis a la societat (la conservació del paisatge, la gestió del risc d’incendis i la producció de carn i làctics de gran qualitat). Però la presència de ramats cada vegada és més escassa i aquest fet comporta la formació de masses forestals més propenses als incendis i a la seva propagació. Per això, la presència de ramats en zones forestals ha esdevingut un interès compartit per propietaris, ramaders, cossos de bombers, agents rurals, i establiments que ofereixen productes agroalimentaris amb valor afegit; fet que ha motivat el projecte Ramats de Foc.

Ramats de Foc posa en comú tots els agents públic i privats interessats en la continuïtat de la pastura a bosc fent convergir les seves necessitats, articulant una cadena de producció i consum d’aliments procedents dels ramats participants que aporten com a valor afegit la prevenció d’incendis en àrees forestals estratègiques (definides per Bombers i/o enginyers forestals del Departament d’Agricultura).

Amb Ramats de Foc, els pastors participants introdueixen els seus ramats en zones forestals amb uns objectius de control del sotabosc. No obstant, pel pastor anar a bosc sovint suposa un sobreesforç i un descens de la productivitat dels ramats, fet que desincentiva la pastura forestal.

El Gremi de Carnissers Artesans de les comarques de Girona treballa per donar valor afegit als productes de les explotacions participants, mitjançant un distintiu que certifica el suport al control del risc d’incendis efectuat pels ramats. Els consumidors sabran així que menjar els productes gastronòmics de Ramats de Foc té els seus beneficis socials; serveix per a mantenir viva la ramaderia extensiva local i els boscos mediterranis.

Agents implicats

El projecte cerca aconseguir una massa forestal més resistent al foc i afavorir la continuïtat de l’activitat ramadera al territori, per la seva doble tasca alimentària i paisatgística. D’aquí la importància d’enfortir el vincle entre cosso de gestió d’incendis, pastors i ramaders i carnisseries locals o restaurants.

Els cossos de gestió d’incendis identifiquen les zones estratègiques i descriuen quins resultats s’espera obtenir mitjançant el pasturatge, per tal que siguin zones efectives en el canvi del comportament del foc.

Les explotacions de ramaderia extensiva pasturen amb els seus caps de bestiar (cabrum, oví o boví) les zones estratègiques, seguint un Pla de Pastura que permetrà assolir els resultats esperats.

Les carnisseries i restaurants comercialitzen els productes dels ramats (carn i/o làctics) sota el distintiu Ramats de Foc, tot explicant als clients el valor afegit d’aquests productes.

Els consumidors finals esdevenen part de la lluita contra els incendis mitjançant el consum habitual de productes de Ramats de Foc, i garanteixen la continuïtat de la ramaderia de pastura als nostres boscos.

Els nostres ramaders i àreas de pastura

El mapa següent mostra la localització de les zones forestals estratègiques des d’un punt de vista de gestió del risc d’incendis (definides per cossos de gestió d’incendis) i la ubicació de les explotacions de ramaderia extensiva amb qui actualment Ramats de Foc està treballant:

Làctics Pauet / Ramat Eugeni / Mas Marcet / Ramat Centelles / Pasturabosc